Aanpak

Kenmerkend voor een innovatief project als dit, is dat het uitdagend kan zijn om ver vooruit te plannen. Tegelijkertijd willen we sturen op resultaat en betrokkenen handvatten bieden wat betreft de planning en de op te leveren resultaten. We hanteren zodoende een enigszins hybride werkwijze waarbij we werken met jaarplannen om invulling te geven aan de projectmatige beheersing van het initiatief. Binnen de kaders van het jaarplan werken we in de concrete uitvoering volgens de agile/scrum-methodiek om zo iteratief te kunnen ontwikkelen en snel tussentijds bij te kunnen sturen.

De twee sleutelbegrippen die bepalend zullen zijn voor het succes van het initiatief zijn ‘duurzaamheid’ en ‘betrokkenheid’. Duurzaam in die zin dat de oplossingen betrouwbaar, veilig, toekomstbestendig en schaalbaar moeten zijn. Dit vereist een structurele, systematische aanpak gericht op een robuust fundament waarmee aan een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan.

Betrokkenheid is nodig van de samenwerkende partijen en de IC’s in den lande, alleen dan komen we samen verder. Dit vereist dat men zich voldoende bewust is van nut en noodzaak, maar ook dat resultaten worden geboekt waarmee het enthousiasme voor het initiatief doorlopend gevoed wordt.

Bij soortgelijke trajecten zien we nog wel eens dat de balans ofwel doorslaat in het fundamentele, waardoor resultaten uitblijven en de betrokkenheid verwatert, dan wel in het resultaatgerichte, waardoor puntoplossingen gecreëerd worden die niet toekomstbestendig en/of schaalbaar zijn.

Binnen ICUdata sturen we actief op de juiste balans tussen zichtbaarheid en resultaat enerzijds en realisatie van toekomstbestendige randvoorwaarden anderzijds.